Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma (M€) 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
LIIKEVAIHTO 67 96
Valmistus omaan käyttöön 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat -12 -13
Palveluostot -7 -11
Henkilöstökulut -6 -7
Poistot -43 -44
Muut kulut -2 -3
LIIKEVOITTO -2 19
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -8 -9
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -10 10
Tuloverot 0 -2
TILIKAUDEN TULOS -11 8
Tase (M€) 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 74 92
Aineelliset hyödykkeet 289 289
Sijoitukset 5 5
Pysyvät vastaavat yhteensä 368 387
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 11 0
Lyhytaikaiset saamiset 62 70
Rahoitusarvopaperit 40 40
Rahat ja pankkisaamiset 10 7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 122 117
VASTAAVAA YHTEENSÄ 490 504
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 100 100
SVOP 204 204
Edellisten tilikausien voitto 21 17
Tilikauden voitto -11 8
Oma pääoma yhteensä 315 329
Poistoero 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 52 51
Pääomalaina 98 98
Lyhytaikainen 25 25
Vieras pääoma yhteensä 175 174
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 490 504