Merkitys huoltovarmuudelle korostui poikkeusolosuhteissa

Helsingin Satamalla on merkittävät vaikutukset sekä pääkaupunkiseudun aluetalouteen että työllisyyteen. Sataman taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat 4,1 miljardia euroa vuodessa, ja merenkulku- ja satamasidonnaisten työpaikkojen työllisyysvaikutus on 25 100 henkilötyövuotta. *

Alueellisten vaikutusten lisäksi Helsingin satamien kautta kulkevan rahti- ja matkustajaliikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan. Helsingin Satama on maan suurin satama sekä kappaletavara- että matkustajaliikenteenä mitattuna: Helsingin osuus Manner-Suomen ja muiden maiden välisestä matkustajaliikenteestä on noin 80 prosenttia, ja Helsingin Sataman osuus kappaletavaraliikenteestä on noin puolet koko Suomen satamien tonnimäärästä. *

* Luvut perustuvat vuonna 2019 tehtyyn selvitykseen.

Vuonna 2020 korostui Sataman merkitys Suomen huoltovarmuudelle. Keväällä elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden saatavuus nousi myös julkiseen keskusteluun, samoin saatavuuden edellytyksenä oleva tavaran liikkuminen valtioiden rajojen yli.

Helsingin Satama jatkoi keskustelua satamien sijoittelusta sekä poliittisten päättäjien että muiden sidosryhmien, kuten asukasyhdistysten, kanssa. Myös tiivistä vuoropuhelua satamien toimintoihin liittyvistä ajoneuvoliikennejärjestelyistä jatkettiin asukasyhdistysten kanssa. Satama tekee jatkuvaa työtä satamatoimintojen tehostamiseksi ja sitä myötä liikenteen sujuvoittamiseksi lähialueilla.

Hiilineutraaliustyö jatkuu yhtenä Sataman painopistealueena

Satamassa jatkui myös työ kohti hiilineutraalia Satamaa. Tästä työstä kerrotaan luvussa 5. Samassa luvussa kerrotaan myös vVuoden 2020 kestävän kehityksen hankkeista.