Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Helsingin Satama jatkoi vuonna 2020 järjestelmällistä työturvallisuustyötä, jonka päämääränä on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen sekä työpaikkojen ja -menetelmien turvallisuuden edistäminen.

Helsingin Sataman työterveys- ja työturvallisuustoiminta on sertifioitu, ja se vastaa ISO 45001 -standardin vaatimuksia.

Vuoden 2020 tavoitteita työturvallisuustyössä olivat muun muassa

  • nolla työtapaturmaa
  • sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen
  • työturvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Työtapaturmataajuus laski

Sataman työntekijöiden keskuudessa tapahtui vuoden 2020 aikana yksi vähintään yhden työpäivän poissaolon vaatinut työtapaturma. Työtapaturmataajuus* oli 8,1.
Laskua kahdesta edellisestä vuodesta oli merkittävästi: vuonna 2019 työtapaturmataajuus oli 20,9, ja vuonna 2018 se oli 36.

* Työtapaturmataajuus = vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.

Sataman työntekijöiden keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti  oli 2,4. Sairauspoissaoloprosentti oli puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna (2,9). Luvut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, sillä vuonna 2020 Sataman henkilökunta teki koronapandemian vuoksi mahdollisimman suuren osan töistä etätyönä.

Koronapandemia vaikutti myös työturvallisuusasioihin

Koronalta suojautuminen korostui vuoden 2020 työturvallisuustoimenpiteissä.

  • Etätyösuosituksen lisäksi Satama tarjosi työntekijöilleen tarvittavia suojuksia ja suojaimia, ja etätyöhön liittyviin työturvallisuushaasteisiin kiinnitettiin enemmän huomiota kuin edeltävinä vuosina.
  • Maaliskuussa perustettiin Helsingin Sataman valmiusryhmä, joka tuottaa Sataman johdolle ajantasaista tilannekuvaa koronakriisistä, arvioi kriisin vaikutuksia operatiiviseen toimintaan, johtaa henkilösuojaimien hankintaa ja viestii kriisin tuomista haasteista sekä Helsingin Sataman ratkaisuista. Valmiusryhmän työhön kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin, tilanneraporttien koonti sekä operatiivisen toiminnan kysymysten ratkominen.

Korona-ajan turvallisuustoimenpiteistä matkustajaliikenteessä kerrotaan luvussa 4.

Suunnitelmallinen työturvallisuuskulttuurin kehitys jatkui

Vaikka työturvallisuustoiminnan painopiste muuttui koronapandemian vuoksi, suunnitelmallinen
työ työturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkui.

  • Helsingin Satamassa toteutettiin vuonna 2020 sekä yhtiön työsuojelun toimintaohjelmaa että Nolla tapaturmaa -ohjelmaa. Työturvallisuutta pidettiin aktiivisesti esillä muun muassa henkilöstöinfoissa, esimiesfoorumeissa ja sisäisessä viestinnässä. Lisäksi henkilöstön turvallisuuskoulutukset päivitettiin, ja työntekijät osallistuivat tarvittaville kursseille.
  • Turvallisuusasioista pidetiin yhteisiä kokouksia myös muiden Satamassa operoivien toimijoiden kanssa. Rahtiliikenteen turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat toimialueen päätoimijat ja viranomaiset, kokoontui joulukuussa. Vuosaaren sataman läntisen satama-alueen toimijoille pidettiin huhtikuussa keskustelutilaisuus, jossa Helsingin Satama esitteli ohjeluonnoksensa poikittain kantamisen kieltämisestä. Yhteisestä ratkaisusta keskusteltiin konttitoimijoiden vastineen pohjalta.
  • Vuosaaressa järjestettiin lokakuussa suuronnettomuusharjoitus, jossa harjoiteltiin junien törmäyksessä tapahtuneen vaarallisten aineiden vuodon hoitoa.
  • Sataman vaarallisten aineiden ilmoitus- ja seurantajärjestelmän kehitys jatkui.
  • Konttijunien lisääntyminen on aiheuttanut poikkeamia joissakin tasoristeyksissä, ja tämän tilanteen parantamiseksi tiivistettiin yhteistyötä VR:n ja muiden logistiikkatoimijoiden kanssa.

Helsingin Sataman ja muiden satamatoimijoiden turvallisuusyhteistyöstä kerrotaan lisää Sataman verkkosivulla.