Vuorovaikutus siirtyi verkkoon

Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Satama toteuttaa palvelutehtäväänsä turvallisesti, luotettavasti ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla.

Helsingin Satama Oy huolehtii omien työntekijöidensä ja lähitoiminta-alueidensa asukkaiden ja toimijoiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Lakisääteiset työnantaja-, yhteisö- ja ympäristövelvoitteet ovat toiminnan itsestään selvä lähtökohta, tavoitteet ovat korkeammalla ja huomattavasti paremmissa tuloksissa. Toimien menestystä seurataan eri menetelmin, maine- ja mediamittauksin sekä ympäristökriteereiden numeroarvoin.

Turvallinen Satama

Helsingin Satama haluaa olla turvallinen työympäristö omille työntekijöille, mutta myös kaikkien satama-alueella operoivien toimijoiden työntekijöille. Tavoitteena on nolla työtapaturmaa.
Lue lisää Sataman työturvallisuustyöstä.

Hyvä naapuri

Helsinkiläisten luottamuksen ansaitseminen on yksi keskeisistä Sataman tavoitteista. Luottamusta ja hyvää naapuruutta tavoitellaan aktiivisella yhteistyöllä satamien lähiyhteisöjen ja kaupunginosayhdistysten kanssa sekä viestimällä toiminnasta avoimesti. Sidosryhmien luottamusta mitataan ja seurataan säännöllisesti toteutettavalla mainetutkimuksella. Tutkimuksen vuorovaikutusdimension arvosanan kehitys syventää ymmärrystä yhteisötyön vaikuttavuudesta.
Lue lisää Satamasta osana kaupunkia.

Vaikuttava Satama

Helsingin Satamalla on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Säännöllisissä vaikuttavuustutkimuksissa arvioidaan muun muassa Helsingin Sataman kautta kulkeneiden ulkomaisten ja kotimaisten matkustajien kulutus, satamaan kytkeytyvien yritysten investoinnit sekä kunnallis- ja yhteisöverotuotot.
Lue lisää Helsingin sataman vaikutuksista yhteiskuntaan.