Selviytymisen ja onnistumisen vuosi

Kolme Helsingin Sataman työntekijää laiturilla Eteläsatamassa.

Poikkeuksellinen vuosi vaikutti vahvasti sataman matkustajaliiketoimintaan sekä taloudelliseen tilanteeseen. Jo keväällä aloitettiin säästöohjelma sekä sopeuttamistoimet, joihin kuului myös henkilöstön lomauttaminen määräajaksi. Sataman vuoden suurimpana onnistumisena voidaankin pitää sitä, että kaikesta huolimatta satama hoiti tehtävänsä sinnikkäästi myös poikkeusoloissa.

Toukokuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena sovittiin, että osana muita säästötoimia sataman henkilöstö lomautetaan määräaikaisesti syksyllä 30 päiväksi sekä taloustilanteesta riippuen enintään 30 päiväksi vuoden 2021 keväällä. Myös johto osallistui säästötalkoisiin luopumalla lomarahoistaan.
Lomautusten ohella säästöohjelmaan kuului paitsi hankkeiden ja investointien lykkäystä tuleville vuosille, myös rekrytointien, koulutusten ja työmatkustuksen jäädyttäminen.

Ennakointia ja uusia työtapoja

Helsingin Satamaan perustettu koronavalmiusryhmä huolehti asianmukaisesta ennakoinnista, varautumisesta ja tilannekuvan ylläpidosta johdolle sekä henkilöstölle. Työtapoihin liittyviä suosituksia sopeutettiin tilanteen etenemisen vaatimalla tavalla: satamassa mm. siirryttiin tekemään työtehtävien sen mahdollistaessa etätöitä sekä käyttämään koronasuojaimia niin terminaaleissa kuin omalla konttorilla tartuntavaara minimoiden. Kokoukset, tapaamiset ja tilaisuudet järjestettiin verkossa tai peruttiin.

Uutta tilannetta helpottavia käytäntöjä otettiin käyttöön, esimerkkeinä sähköinen allekirjoitusjärjestelmä, laajennettu henkilökunnan vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä sairaustapauksissa omailmoitusmenettelyn pidennys kolmesta vuorokaudesta kymmeneen. Lisäksi vuoden alkupuoliskolla otettiin käyttöön joustava ja mobiilikäytön mahdollistava työajanseuranta. Myös henkilöstöetujen käyttö siirtyi mobiiliin. Sataman henkilöstö onkin opetellut ja oppinut käyttämään tehokkaasti erilaisia digitaalisia työkaluja.

Henkilöstö 31.12.2020

Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Johto 1 1
Matkustajaliiketoiminta 17 1 18
Rahtiliiketoiminta 11 11
Talous, ICT ja kehittäminen 16 16
Henkilöstöhallinto 3 3
Tekniset palvelut 34 34
Viestintä 3 3
Yhteensä 85 1 86

 

Uusi työterveyshuolto sai hyvät arvosanat

Toukokuussa sataman työterveyshuolto siirtyi Mehiläiseen. Siirron myötä työterveyspalvelut ovat tarjolla henkilökunnalle ympäri vuorokauden, mobiilisti sekä aikaisempaa useammasta toimipisteestä. Tutkimuksen perusteella uuden työterveyshuollon suositteluluku NPS oli 76, eli varsin moni sataman työntekijä voisi suositella työterveyspalvelujaan muille.

Osaamisen kehittäminen

Sopeuttamistoimien osana sekä koronarajoitusten myötä iso osa koulutuksista joko jäädytettiin tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Kuitenkin omin voimin perustettiin esimiestyön ja johtamisen tueksi uudet Esimiesfoorumit. Niiden toimintaa toteutettiin etänä verkossa. Myös vuoden alussa aloitettu johdon valmennus saatiin vietyä päätökseen.

Lisäksi edelleen kehitettiin projektiosaamisen käytäntöjä ja osaamista. Projektiosaaminen on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen painopisteistä, kun satamassa pyritään kohti visiota maailman toimivimmasta satamasta.

Palkitsemismalli

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi asiakastyytyväisyyttä ja vastuullisuustavoitteita tukeva palkitsemismalli. Kuten aiemminkin, koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja saadut palkkiot on mahdollista rahastoida henkilöstörahastoon.

Työtyytyväisyys laski

  • Loppuvuodesta toteutettiin henkilöstön työtyytyväisyyskysely, jonka työntekijäkokemusta mittaava Liekki-indeksi 66 laski hieman edellisestä vuodesta (2019: 69). Vastaukset olivat hajaantuneita. Vaikka jotkin yhteistyön mittareista nousivat, ja koronavuoden haasteet selittävät osan tuloksista, niihin ei kuitenkaan voida tyytyä.

Heti loppuvuodesta päätettiin, että yhteistyön kehittäminen on vuoden 2021 painopiste. Koronarajoitusten aikana yhteistyö on ollut rajattua. Vuoden 2021 aikana etsitään, otetaan käyttöön ja harjoitellaan uudenlaisia keinoja yhteistyöhön edistämiseksi huolimatta vuoden aikana jatkuvista poikkeusajoista.

Sataman henkilöstö lukuina

Vuoden 2020 lopussa Helsingin Satamassa työskenteli 85 henkilöä, joista 1 oli määräaikaisia. Määrä laski edellisen vuoden lopun henkilömäärästä kolmella henkilöllä.

  • henkilötyövuosia tehtiin 79,8 (2019: 89,7)
  • Vakituisesta henkilöstöstä 28% % oli naisia ja 71,8 % miehiä
  • Koko henkilökunnan keski-ikä oli 51 vuotta
  • Keskimääräinen vakituisen työsuhteen pituus oli 16,0 vuotta
  • Sairauspoissaoloprosentti vuoden ajalla keskimäärin 2,4 (2019: 2,7)