Ympäristökestävä kumppanuus

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Helsingin Satama haluaa omalta osaltaan viedä eteenpäin koko satamatoimialaa sekä kannustaa käytettävissään olevilla keinoilla yhteistyökumppaneitaan vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan.

Kestävät investoinnit

Helsingin Satama on merkittävä rakennuttaja ja infrastruktuurin ylläpitäjä. Rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä voidaan merkittävästi vähentää Sataman toimintojen aiheuttamia negatiivisia ilmastovaikutuksia. Investointien painopistettä on Sataman strategian mukaan painotettu kohteisiin, jotka vähentävät ympäristökuormitusta ja parantavat satamatoimintojen energiatehokkuutta.

  • Satama pilotoi ympäristöministeriön hiilijalanjäljen laskentamallia Vuosaaren satamaan rakennetun Ruokaviraston rajatarkastusaseman rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Kehittämistyötä on jatkettu yhteistyössä Green Building Council Finlandin (FIGBC) kanssa. FIGBC järjesti Sataman rakentamisen parissa työskenteleville rakentamisen hiilineutraaliutta käsittelevän työpajan, jossa vähähiilisen rakentamisen laskentamalleja sovellettiin Helsingin Sataman projekteihin.

Tavoitteena on, että Satamassa pystytään jatkossa arvioimaan niin kutsuttu hiilipiikki eli uudisrakentamisen vaatimien materiaalien louhinnasta, niiden kuljetuksesta ja itse rakentamisesta muodostuvien päästöjen aiheuttamia ilmastohaittoja. Hiilipiikki-arviot vaikuttavat oleellisesti Sataman tulevaisuuden investointipäätöksentekoon.

Laivajätteiden uusiokäyttö ja vähentäminen

Aluksilla muodostuvat jätteet jaotellaan kiinteisiin jätteisiin, öljyisiin jätteisiin ja jätevesiin. Lisäksi monet alukset lajittelevat kiinteitä jätteitä eri jätejakeisiin, ja niiden kierrättäminen satamassa on mahdollista.

Muovin kierrättäminen uusiokäyttöön on koko yhteiskuntamme, ei vain satamatoiminnan haaste, ja sen vuoksi Satama on päättänyt seurata erityisesti sen kehittymistä toiminta-alueellamme.

  • Vuonna 2020 tavoitteena oli pilotoida muovijätteen keräystä kansainvälisiltä risteilijöiltä yhden varustamon kanssa. Pilotin käytännön toteutus jouduttiin kuitenkin koronapandemian takia perumaan, sillä risteilyliikennettä ei Helsinkiin saapunut lainkaan vuonna 2020.
  • Uudenlaista muovien keräystapaa testattiin myös Vuosaaren satamassa loppuvuodesta 2020.
    Lue lisää yhteiskeräyspilotista Sataman nettisivuilla.

Vastuullinen hankinta

Helsingin Satama edistää kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa yhteistyössä asiakkaidensa ja alihankkijoidensa kanssa. Hankintaprosessia kehitetään niin, että ympäristökriteerit ja hankinnoista aiheutuva hiilijalanjälki on entistä helpompi ottaa huomioon. Myös toimittaja- ja sopimushallintaa sekä toimittajien arviointia kehitetään edelleen.

  • Keväällä valmistui Sataman teettämä diplomityö, joka käsitteli hankintojen hiilijalanjälkeä ja ilmastovaikutuksia. Työn tuloksia hyödynnetään hankintaprosessin kehittämisessä niin, että ympäristökriteerit ja hankinnoista aiheutuva hiilijalanjälki on hankinnoissa entistä helpompi ottaa huomioon.
    Lue lisää opinnäytetyöstä.
  • Lisäksi Helsingin Satama tekee yhteistyötä sopimuskumppaniensa kanssa, jotta näiden toiminta kehittyisi entistä vastuullisempaan suuntaan. Toimittaja- ja sopimushallintaa sekä toimittajien arviointia kehitetään edelleen niin, että toimittajien ja alihankkijoiden suoriutumista arvioidaan myös ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Myös palvelujen ja tuotteiden hinta, laatu sekä laatujärjestelmät arvioidaan. Päivitetyn arviointimenettelyn valmistelu käynnistyi vuonna 2020.